Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11.

  • 2020-03-04

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:  Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11. Termin składania ofert do 13 marca 2020 do godziny 15,00. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia 15.03.2020 r. – 15.03.2023 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Prace projektowe, aranżacyjne, remontowe w budynku WFOŚiGW W zielonej Górze.

  • 2020-01-17

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:  Prace projektowe, aranżacyjne, remontowe w budynku WFOŚiGW W zielonej Górze. Zakres prac:  Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 214.  Wykonanie okienka podawczego z wykończeniem  w pokoju nr 09.  Renowacja ścian pokoi ze zniszczonymi ścianami po zaciekaniu wodą.  Opracowanie projektu  budowlano-wykonawczego przebudowywanych węzłów sanitarnych, wykonanie prac remontowo adaptacyjnych węz

Więcej

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2019-11-26

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobo

Więcej

1. Zapytanie ofertowe: Organizacja szkolenia dla energetyków gminnych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- tura III.

  • 2019-11-18

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Organizacja szkolenia dla energetyków gminnych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- tura III. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu śr

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2019 r. do 09.09.2021 r.

  • 2019-07-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2019 r. do 09.09.2021 r. zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 21.08.2017 r. do godziny 15:00. Ofe

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2019 r. – 31.07.2021 r

  • 2019-07-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 26.07.2019 r. do godziny 15

Więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

  • 2019-07-22

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze , zawiadamiam o unieważnieniu postępowania nr WAF-ES-212-14/19 o udzielenie zamówienia publicznego, bez podawania przyczyn, na  świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2019 – 31.07.2022

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2019-07-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godziny 15

Więcej

Zakup i dostawa dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office 365 Biznes w wersji abonamentowej, na wyposażenie stanowisk pracy w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2019-05-23

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 31.05.2019 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 11.06.2019 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową.

  • 2019-04-03

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby szkolenia dla energetyków gminnych organizowanego w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć do godziny 14:00 do 10 kwietn

Więcej