Beta

CIEPŁE MIESZKANIE

 

Lista gmin, które podpisały umowy o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

 

L.p.

Gmina

Termin realizacji Programu

1

Brzeźnica

31.12.2025 r.

2

Przytoczna

30.01.2024 r.

3

Miasto Gorzów Wlkp.

31.12.2024 r.

4

Nowa Sól o statusie miejskim

31.12.2025 r.

5

Żary o statusie miejskim

31.12.2025 r.

6

Gozdnica

30.09.2025 r.

7

Krzeszyce

31.12.2023 r.

8

Międzyrzecz

31.12.2024 r.

9

Bobrowice

31.12.2025 r.

10

Zielona Góra

31.12.2025 r.

11

Kostrzyn nad Odrą

31.12.2025 r.

12

Kargowa

30.09.2024 r.

13

Dobiegniew

30.09.2024 r.

14

Lubsko

31.12.2023 r.

15

Drezdenko

31.12.2023 r.

16

Żagań o statusie miejskim

31.12.2025 r.

17

Bytnica

31.12.2023 r.

18

Trzebiechów

26.01.2024 r.

 

Informujemy, że II nabór dla gmin planowany jest w III kwartale 2023 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CIEPŁE MIESZKANIE”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa lubuskiego.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze https://www.wfosigw.zgora.pl/ (zakładka: Ciepłe Mieszkanie). 

Załączniki:

1._program_priorytetowy_cieple_mieszkanie.pdf1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” »

2._zalacznik_1_do_pp_cieple_mieszkanie_wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne »

3._regulamin.pdf3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji »

4._makieta_wod.pdf4. Makieta wniosku o dofinansowanie (dla gminy) w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” »

5._instrukcja_wypelniania_wod.pdf5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji »

6._makieta_wop.pdf6. Makieta wniosku o płatność (dla gminy) w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” »

7._instrukcja_wypelniania_wop.pdf7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w formie dotacji »

8._proces_obslugi_programu.pdf8. Proces obsługi programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami: »

9._proces_obslugi_-_zalacznik_1_list_wod.pdf9. Załącznik nr 1. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie »

10._proces_obslugi_-_zalacznik_2_lista_sprawdzajaca_wniosek_o_platnosc.pdf10. Załącznik nr 2. Lista sprawdzająca do wniosku o płatność »

11._umowa_wfosigw_-_gminy.pdf11. Umowa o dofinansowanie w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikami (zawieraną między wfośigw i gminą) »

12._zal_nr_2_do_umowy_wytyczne_dla_gminy.pdf12. Załącznik nr 2 – Wytyczne dla Gmin »

13._hrp.xls13. Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedsięwzięcia »

14._zalaczniki_do_umowy_nr_4-5-6_klauzule_informacyjne.pdf14. Załączniki nr 4 – 6 - Klauzule informacyjne »

15._metodyka_szacowania_efektu_ekologicznego.pdf15. Metodyka szacowania efektu ekologicznego »

16._wytyczne_do_przeprowadzenia_kontroli.pdf16. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami »

17._wytyczne_do_kontroli_-_zal_1_ppcm_wzor_informacji_pokontrolnej.pdf17. Załącznik nr 1. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez WFOŚiGW w Zielonej Górze »

18._lista_gmin_z_przekroczeniami_pm10_pm25_i_bap_2022_07.pdf18. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów »

cieple_mieszkanie_21.10.2022.pdfPrezentacja dotycząca Programu Ciepłe Mieszkanie »