Beta

CIEPŁE MIESZKANIE

Obecnie trwa II nabór wniosków dla gmin, który zakończy się 31.01.2024 r.

Dokumentacja dotycząca II naboru wniosków znajduje się tutaj: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-programy/cieple-mieszkanie.

 

Link do webinaru, który odbył się 17.10.2023 r.:

Program „Ciepłe Mieszkanie” – nowy nabór wniosków o dofinansowanie dla gmin - YouTube

 

Lista gmin, które podpisały umowy o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” w I naborze wniosków:

 

L.p.

Gmina

Termin realizacji Programu

1

Bobrowice

31.12.2025 r.

2

Brzeźnica

31.12.2025 r.

3

Bytnica

31.12.2023 r.

4

Dobiegniew

30.09.2024 r.

5

Drezdenko

31.12.2023 r.

6

Gorzów Wlkp.

31.12.2024 r.

7

Gozdnica

30.09.2025 r.

8

Kargowa

30.09.2024 r.

9

Kostrzyn nad Odrą

31.12.2025 r.

10

Krzeszyce

31.12.2024 r.

11

Lubsko

31.12.2024 r.

12

Międzyrzecz

31.12.2024 r.

13

Nowa Sól o statusie miejskim

31.12.2025 r.

14

Przytoczna

30.06.2024 r.

15

Trzebiechów

26.01.2024 r.

16

Zielona Góra

31.12.2025 r.

17

Żagań o statusie miejskim

31.12.2025 r.

18

Żary o statusie miejskim

31.12.2025 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„CIEPŁE MIESZKANIE”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa lubuskiego.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze https://www.wfosigw.zgora.pl/ (zakładka: Ciepłe Mieszkanie). 

Załączniki:

1._program_priorytetowy_cieple_mieszkanie.pdf1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” »

2._zalacznik_1_do_pp_cieple_mieszkanie_wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne »

3._regulamin.pdf3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji »

4._makieta_wod.pdf4. Makieta wniosku o dofinansowanie (dla gminy) w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” »

5._instrukcja_wypelniania_wod.pdf5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji »

6._makieta_wop.pdf6. Makieta wniosku o płatność (dla gminy) w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” »

7._instrukcja_wypelniania_wop.pdf7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w formie dotacji »

8._proces_obslugi_programu.pdf8. Proces obsługi programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami: »

9._proces_obslugi_-_zalacznik_1_list_wod.pdf9. Załącznik nr 1. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie »

10._proces_obslugi_-_zalacznik_2_lista_sprawdzajaca_wniosek_o_platnosc.pdf10. Załącznik nr 2. Lista sprawdzająca do wniosku o płatność »

11._umowa_wfosigw_-_gminy.pdf11. Umowa o dofinansowanie w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikami (zawieraną między wfośigw i gminą) »

12._zal_nr_2_do_umowy_wytyczne_dla_gminy.pdf12. Załącznik nr 2 – Wytyczne dla Gmin »

13._hrp.xlsx13. Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedsięwzięcia »

14._zalaczniki_do_umowy_nr_4-5-6_klauzule_informacyjne.pdf14. Załączniki nr 4 – 6 - Klauzule informacyjne »

15._metodyka_szacowania_efektu_ekologicznego.pdf15. Metodyka szacowania efektu ekologicznego »

16._wytyczne_do_przeprowadzenia_kontroli.pdf16. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami »

17._wytyczne_do_kontroli_-_zal_1_ppcm_wzor_informacji_pokontrolnej.pdf17. Załącznik nr 1. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez WFOŚiGW w Zielonej Górze »

18._lista_gmin_z_przekroczeniami_pm10_pm25_i_bap_2022_07.pdf18. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów »

cieple_mieszkanie_21.10.2022.pdfPrezentacja dotycząca Programu Ciepłe Mieszkanie »

19._dokument_pomocniczy_dokument_podsumowujacy_audyt_energetyczny.xlsx19.dokument pomocniczy dokument podsumowujacy audyt energetyczny.xlsx »