Beta

Informacje o Funduszu

Działalność Funduszu

Przedmiotem działania WFOŚiGW jest finansowanie, głównie inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i celami środowiskowymi wynikającymi ze strategii zrównoważonego rozwoju województwa lubuskiego. Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa statut nadany przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Środki przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą z: wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, wpływów wynikających z działalności pożyczkowej Funduszu oraz wpływów z operacji kapitałowych.

Pomoc finansowa udzielana jest w postaci pożyczek oraz form dotacyjnych na zadania realizowane w następujących komponentach środowiska: ochrona wód, zaopatrzenie w wodę, gospodarka wodna, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, ochrona przyrody i krajobrazu, monitoring środowiska, nadzwyczajne zagrożenia środowiska oraz edukacja ekologiczna.
Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz uwzględnia  „Listę przedsięwzięć priorytetowych” i  kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Ogólne zasady dla ubiegających się o pomoc finansową ze środków Funduszu", "Zasady udzielania i umarzania pożyczek" oraz „Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji” - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. Obsługę organów Funduszu zapewnia Biuro Funduszu. Realizacja zadań statutowych WFOŚiGW odbywa się zgodnie z uchwalanym na każdy rok planem pracy.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska Funduszowi zostały przydzielone zadania związane z obsługą na terenie województwa lubuskiego środków unijnych przeznaczonych na ten obszar. Dla perspektywy finansowej 2007-2013 zadania Funduszu obejmują udział w dwóch programach:

 • Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w roli Instytucji Wdrażającej (pośredniczącej II stopnia) w zakresie dwóch priorytetów: I - Gospodarka wodno-ściekowa oraz II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
 • Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym w roli Instytucji Pośredniczącej w Priorytecie III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

Również w ramach perspektywy 2014-2020 Fundusz zaangażowany jest w obsługę środków unijnych.

16 listopada 2015 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Zadaniem Funduszu będzie przygotowania i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów.

Natomiast na mocy Porozumienia z dnia 1 marca 2016 r. Funduszowi powierzone zostały zadania związane z wdrażaniem Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z alokacją wynoszącą odpowiednio:

autor: Izabela Kuchta

 

Status Prawny Funduszu

Podstawą działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określona jest Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska uwzględniającą zmiany wynikające z Ustawy z dn. 20.11.2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie:

 1. opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymywanie katastru wodnego;
 2. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 3. wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;
 4. wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;
 5. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
 6. działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów;
 7. koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 8. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
  • wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uczestniczenie w postępowaniach przed sądami,
  • wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową,
  • finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi
 9. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
  • przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego;
 10. badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 11. rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
 12. rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska;
 13. system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;
 14. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
 15. wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
 16. działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód górniczych, a także ich skutków;
 17. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 18. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
 19. zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;
 20. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 21. wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
 22. wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
 23. wspomaganie ekologicznych form transportu;
 24. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 25. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 26. opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;
 27. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt;
 28. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 29. zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacja tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
 30. profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
 31. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
 32. przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 33. działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212 Ustawy;
 34. opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;
 35. wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 36. wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych oraz plany działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 Ustawy, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów;
 37. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 38. przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 39. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
 40. współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późń. zm.);
 41. przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);
 42. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityki ochrony środowiska.

Ustawa określa również podstawowe ramy organizacyjne wojewódzkich funduszy oraz zasady gospodarki finansowej. Środki finansowe, którymi dysponują wojewódzkie fundusze, są środkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, w związku z czym przyznawanie pomocy finansowej musi odbywać się z uwzględnieniem zasad zawartych w tej ustawie.

Podstawowymi obowiązującymi aktami prawnymi są:

 • Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
 • Ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 r. poz. 145, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. (Dz.U. 2013 r. poz. 627 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U.  Nr 226,  poz. 1479),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r. poz. 749 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. poz. 1649 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz.U. Nr 10 poz. 68),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 168).

 

Tryb działania organów Funduszu

Tryb działania organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r.

tryb.pdfRozporządzenie »

Strategia działania Funduszu na lata 2017-2020

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2017-2020 została opracowana w oparciu o „Wspólną strategię Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017 – 2020”.

Celem generalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną.

Misja Funduszu to:

„Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju”.

Za szczególnie istotne zadanie w omawianym okresie uznać należy dążenie do pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W tym zakresie WFOŚiGW w Zielonej Górze (zwany dalej Funduszem) realizować będzie działania wynikające z powierzenia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, współpracy z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Istotnym elementem działania Funduszu będzie także realizacja „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który realizowany jest przez NFOŚiGW we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Realizacja planowanych zadań pociąga za sobą dążenie do efektywnego wykorzystania dostępnych środków, doskonalenia obsługi beneficjentów oraz doskonalenia współpracy
w systemie finansowania ochrony środowiska.

W oparciu o misję i tak sformułowany cel generalny oraz na podstawie zidentyfikowanych potrzeb środowiskowych w województwie lubuskim Fundusz przyjął do realizacji 5 głównych priorytetów, które odpowiadają zapisom Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020 (Wspólna Strategia).

Zidentyfikowano następujące główne priorytety środowiskowe:

 • Cel 1. Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna
 • Cel 2. Ochrona powietrza
 • Cel 3. Ochrona wód
 • Cel 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w tym gospodarka odpadami
 • Cel 5. Różnorodność biologiczna

Skuteczność realizacji misji zależy od sprawności samego Funduszu. Aby to osiągnąć,
we wszystkich ważnych aspektach, przyjęto działania w ramach czterech obszarów tożsamych
z perspektywami Wspólnej Strategii:

 1. finanse,
 2. beneficjenci,
 3. procesy wewnętrzne,
 4. innowacje, wyzwania, rozwój.

Działania Funduszu w ich obrębie sprowadzają się do realizacji zadań określonych we Wspólnej Strategii, rozwiązań przyjętych przy wdrażaniu środków unijnych w perspektywie 2014-2020 oraz doświadczeń wynikających z realizacji „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Aktualizacja”.

strategia_2017-2020.pdf Strategia działania Funduszu na lata 2017-2020 »

Strategia działania Funduszu na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 (Strategia) obejmuje - zgodnie z wymogiem ustawowym - czteroletni okres 2013-2016. Celem generalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Fundusz) jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku, natomiast misja Funduszu brzmi "Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska".
W oparciu o misję i tak sformułowany cel generalny oraz na podstawie zidentyfikowanych potrzeb środowiskowych w województwie lubuskim Fundusz przyjął do realizacji cztery główne priorytety, które odpowiadają zapisom Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (Wspólna Strategia). Zidentyfikowane cztery główne priorytety środowiskowe i zawarte w nich działania to:

 • Priorytet I Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:
  • przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
  • wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.
 • Priorytet II Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
  • przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
  • przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi.
 • Priorytet III Ochrona atmosfery:
  • przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
  • wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
 • Priorytet IV Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów:
  • opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego,
  • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt.

Skuteczność realizacji misji zależy od sprawności samego Funduszu. Aby to osiągnąć we wszystkich ważnych aspektach przyjęto działania w ramach czterech obszarów tożsamych z perspektywami Wspólnej Strategii:

 • finanse,
 • beneficjenci,
 • procesy wewnętrzne,
 • innowacje, wyzwania, rozwój.

Działania Funduszu w ich obrębie sprowadzają się do realizacji zadań przypisanych Funduszowi we Wspólnej Strategii. Ponieważ w 2014 roku w Unii Europejskiej (UE) rozpocznie się nowy, siedmioletni okres programowania, zajdzie potrzeba dokonania aktualizacji Strategii, która uwzględni zmiany wynikające z nowych rozwiązań dla perspektywy UE na lata 2014-2020.

strategia_2013-2016_wfosigw_zgora.pdf Strategia działania Funduszu na lata 2013-2016 »

strategia_2013-2016_aktualizacja_2015.pdfStrategia działania Funduszu na lata 2013-2016 - aktualizacja 2015 »

ksiega_znaku.pdfKsięga znaku »

wfosigw_logo.jpgLogo WFOSiGW w formacie JPG »

wniosek_o_wyrazenie_zgody_na_wykorzystanie_logotypu.pdfWniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie logotypu WFOSiGW »

zasady_uzywania_i_wykorzystywania_logotypy_wfosigw.pdfZasady używania i wykorzystywania logotypu WFOSiGW »