Beta

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i spraw związanych m. in. z:

- oceną wniosków dotyczących przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

- realizacją umów dofinansowanych zadań,

- realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przetwarzanie ma miejsce gdy:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz zgodnie z obowiązującym
w WFOŚiGW w Zielonej Górze jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

9. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ustawowych zadań Administratora.

11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

klauzula_info_na_potrzeby_feniks_2021-2027.pdfKlauzula info na potrzeby FEnIKS 2021 -2027 »

klauzula_o_wspoladministrowaniu_danymi_w_ramach_ppcp_dla_wnioskodawcow_beneficjentow_i_osob_przez_nich_wskazanych.pdfKlauzula o współadministrowaniu danymi w ramach ppcp dla wnioskodawców beneficjentów i osób przez nich wskazanych »

klauzula_info_nfosigw_dla_reprezentantow_pelnomocnikow_oraz_innych_osob_wskazanych_do_kontaktow.pdfKlauzula info NFOŚiGW dla reprezentantów, pełnomocników oraz innych osób wskazanych do kontaktów »

klauzula_info_wfosigw_dla_reprezentantow_pelnomocnikow_oraz_innych_osob_wskazanych_do_kontaktow.pdfKlauzula info WFOŚiGW dla reprezentantów, pełnomocników oraz innych osób, wskazanych do kontaktów »

klauzula_info_wspoladministratorow_dla_wnioskodawcow_beneficjentow_i_innych_osob_wskazanych_przez_wnioskodawce.pdfKlauzula info Współadministratorów dla wnioskodawców, beneficjentów i innych osób wskazanych przez wnioskodawcę »

klauzula_informacyjna_nfosigw_na_potrzeby_planu_rozwojowego.pdfKlauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego »

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z MONITORINGU WIZYJNEG
O

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl, tel.: 68 419 6909.

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie monitorowanym.

4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarz na parterze budynku głównego, teren wokół budynków, parkingi z terenem przyległym.

6. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia pozyskania. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.

11. Zarejestrowane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

pozyskanych w trakcie nagrywanych rozmów telefonicznych – infolinia.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.
 1. Pani / Pana dane osobowe uzyskane w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody wrażonej poprzez kontynuację połączenia, w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania lub realizacji innego rodzaju Państwa zgłoszenia.
 1. Pani / Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: sądowi, Policji) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartych umów (np., usługi IT).
 1. Pani / Pana dane osobowe pozyskane z infolinii będą przetwarzane do momentu odwołania udzielonej zgody, bądź upływu okresu obowiązującego u administratora na przechowywanie nagrań tj. 30 dni od daty zarejestrowania nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 1. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.

 

 

Klauzula informacyjna w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji i rozliczenia projektu/ów w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

1.    z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO [1]), wynikającego z następujących przepisów prawa:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,

2.    z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),, 

3.    z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Minister może przetwarzać różne rodzaje danych [2], w tym przede wszystkim:

 1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, 
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni [3].

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany [4],
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.
 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).

[2] Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.

[3] O ile dotyczy.

[4] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.

klauzula_dla_reprezentantow_pracownikow_wspolpracownikow.pdfKlauzula dla reprezentantów, pracowników, współpracowników »

klauzula_informacyjna_dla_osob_ktorych_dane_sa_przetwarzane_w_pde_feniks.pdfKlauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane w pde_feniks »

zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_wraz_z_klauzula_informacyjna.pdfzgoda na wykorzystanie wizerunku wraz z klauzula informacyjną »

Klauzula informacyjna

w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl, dalej zwany „Administratorem”.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na nagrywanie rozmowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.

11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

12. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

klauzula_informacyjna_dla_osob_podpisujacych_umowe.pdfKlauzula informacyjna dla osób podpisujących umowę »

klauzula_informacyjna_dla_podprocesora.pdfKlauzula informacyjna dla Podprocesora »

klauzula_informacyjna-osoby_wskazane_do_kontaktu.pdfKlauzula informacyjna-osoby wskazane do kontaktu »

klauzula_informacyjna_mw_art._13_dla_wnioskodawcy.pdfKlauzula Informacyjna MW art. 13 dla wnioskodawcy »

klauzula_informacyjna_mw_art._14_dane_pozyskane_od_wnioskodawcy.pdfKlauzula informacyjna MW art. 14 dane pozyskane od wnioskodawcy »

klauzula_info_wf_zg_-reprezentanci_pelnomocnicyosoby_do_kontaktu_moja_woda.pdfKlauzula informacyjna MW - reprezentanci pelnomocnicy,osoby do kontaktu Moja Woda »

klauzula_info_agroenergia_art.13_dla_wnioskodawcy.pdfKlauzula info Agroenergia art.13 dla wnioskodawcy »

klauzula_info_agroenergoa_art.14_dla_osob_ktorych_dane_pozyskano_od_wnioskodawcy.pdfKlauzula info Agroenergoa art.14 dla osób których dane pozyskano od wnioskodawcy »

klauzula_info_dla_wnioskodawcy.pdfKlauzula INFO dla Wnioskodawcy »

klauzula_info_nfosigw.pdfKlauzula INFO NFOŚiGW »

klauzula_info_wfosigw_w_zielonej_gorze.pdfKlauzula INFO WFOŚiGW w Zielonej Górze »

klauzula_info_o_przetwarzaniu_d._o._przez_wf_zg_dla_wnioskodawcy.pdfKlauzula info o przetwarzaniu d. o. przez WF ZG dla wnioskodawcy »

klauzula_info_o_przetwarzaniu_d._o._przez_wf_zg_dla_wspolmalzonka.pdfKlauzula info o przetwarzaniu d. o. przez WF ZG dla współmałżonka »

klauzula_info_o_przetwarzaniu_d._o._przez_wf_zg_dla_wspolwlasciciela.pdfKlauzula info o przetwarzaniu d. o. przez WF ZG dla współwłaściciela »

klauzula_info_o_przetwarzaniu_d._o._przez_wf_zg_dla_pelnomocnika.pdfKlauzula info o przetwarzaniu d. o. przez WF ZG dla pełnomocnika »

klauzula_info_o_przetwarzaniu_d._o._przez_wf_zg_dla_osob_w_imieniu_wykonawcy.pdfKlauzula info o przetwarzaniu d. o. przez WF ZG dla osób w imieniu wykonawcy »

klauzula_info_nf-udostepnienie_srodkow_3108.pdfKlauzula info NF-udostępnienie środków 3108 »

klauzula_info_nf-udostepnienie_srodkow_3134_.pdfKlauzula info NF-udostępnienie środków 3134 »

klauzula_info_nf-udostepnienie_srodkow_3205.pdfKLauzula info NF-udostępnienie środków 3205 »

klauzula_info_wf_zg-udostepnienie_srodkow_3108.pdfKlauzula info WF ZG-udostepnienie środków 3108 »

klauzula_info_wf_zg-udostepnienie_srodkow_3134.pdfKlauzula info WF ZG-udostepnienie środków 3134 »

klauzula_info_wf_zg-udostepnienie_srodkow_3205.pdfKlauzula info WF ZG-udostepnienie środków 3205 »

klauzula_info_nf_wsparcie_ee_udostepnienie_srodkow.pdfKlauzula info NF_wsparcie EE_udostępnienie środków »

klauzula_info_wf_zg_wsparcie_ee_udostepnienie_srodkow.pdfKlauzula info WF ZG_wsparcie EE_udostepnienie środków »

klauzula_info_wsparcie_ee_dla_wnioskodawcy.pdfKlauzula Info_ wsparcie EE_dla wnioskodawcy »

klauzula_info_wsparcie_ee_dla_osob_ktorych_dane_pozyskano_od_wnioskodawcy.pdfKlauzula info_wsparcie EE dla osób, których dane pozyskano od wnioskodawcy »

klauzula_info_nf-reprezentanci_pelnomocnicyosoby_kontaktowe-realizacja_pp_cieple_mieszkanie.pdfKlauzula info NF-reprezentanci, pełnomocnicy,osoby kontaktowe-realizacja PP Ciepłe MIeszkanie »

klauzula_info_o_przetwarzaniu_danych_przez_wspoladministratorow-realizacja_pp_cieple_mieszkanie-beneficjent_koncowy.pdfKlauzula info o przetwarzaniu danych przez Współadministratorów-realizacja PP Ciepłe Mieszkanie-beneficjent końcowy »

klauzula_info_o_przetwarzaniu_danych_przez_wspoladministratorow-realizacja_pp_cieple_mieszkanie-reprezentanci_pracownicy.pdfKlauzula info o przetwarzaniu danych przez Współadministratorów-realizacja PP Ciepłe Mieszkanie-reprezentanci, pracownicy »

klauzula_info_wf_zg_-reprezentanci_pelnomocnicyosoby_do_kontaktu-udostepnienie_srodkow_pp_cieple_mieszkanie.pdfKlauzula info WF ZG -reprezentanci pelnomocnicy,osoby do kontaktu-udostepnienie środków PP Ciepłe Mieszkanie »

klauzula_info-zarzadpracownicy_pelnomocnicy_osoby_kontaktowe-relizacja_pp_cieple_mieszkanie.pdfKlauzula info-zarząd,pracownicy, pełnomocnicy, osoby kontaktowe-relizacja PP Ciepłe Mieszkanie »

klauzula_info_30-lecie_wfosigw-dla_kontrahentow.pdfKlauzula info_30-lecie WFOŚiGW-dla reprezentantów i pracowników »

klauzula_info_30-lecie_wfosigw-dla_reprezentantow_i_pracownikow.pdfKlauzula info_30-lecie WFOŚiGW-dla kontrahentów »

klauzula_info_30-lecie_wfosigw-dla_uczestnikow.pdfKlauzula info_30-lecie WFOŚiGW-dla uczestników »

klauzula_informacyjna_zamowienia_publiczne_powyzej_130_tys_art.13.pdfklauzula informacyjna zamowienia publiczne powyżej 130 tys art.13 »

klauzula_informacyjna_zamowienia_publiczne_powyzej_130_tys_art.14.pdf klauzula informacyjna zamowienia publiczne powyżej 130 tys art.14 »

klauzula_informacyjna_zamowienia_publiczne_ponizej_130_tys_art.13.pdfklauzula informacyjna zamowienia publiczne poniżej 130 tys art.13 »

klauzula_informacyjna_zamowienia_publiczne_ponizej_130_tys_art14.pdfklauzula informacyjna zamowienia publiczne poniżej 130 tys art14 »

klauzula_informacyjna_zleceniobiorcy_art_13.pdfklauzula informacyjna zleceniobiorcy art 13 »

klauzula_informacyjna_zleceniobiorcy_art_14.pdfklauzula informacyjna zleceniobiorcy art 14 »