Beta

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i spraw związanych m. in. z:

- oceną wniosków dotyczących przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

- realizacją umów dofinansowanych zadań,

- realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przetwarzanie ma miejsce gdy:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz zgodnie z obowiązującym
w WFOŚiGW w Zielonej Górze jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

9. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ustawowych zadań Administratora.

11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z MONITORINGU WIZYJNEG
O

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl, tel.: 68 419 6909.

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie monitorowanym.

4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarz na parterze budynku głównego, teren wokół budynków, parkingi z terenem przyległym.

6. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia pozyskania. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.

11. Zarejestrowane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

pozyskanych w trakcie nagrywanych rozmów telefonicznych – infolinia.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.
  1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.
  1. Pani / Pana dane osobowe uzyskane w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody wrażonej poprzez kontynuację połączenia, w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania lub realizacji innego rodzaju Państwa zgłoszenia.
  1. Pani / Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: sądowi, Policji) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartych umów (np., usługi IT).
  1. Pani / Pana dane osobowe pozyskane z infolinii będą przetwarzane do momentu odwołania udzielonej zgody, bądź upływu okresu obowiązującego u administratora na przechowywanie nagrań tj. 30 dni od daty zarejestrowania nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  1. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.