Beta

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i spraw związanych m. in. z:

- oceną wniosków dotyczących przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

- realizacją umów dofinansowanych zadań,

- realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przetwarzanie ma miejsce gdy:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz zgodnie z obowiązującym
w WFOŚiGW w Zielonej Górze jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

9. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ustawowych zadań Administratora.

11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z MONITORINGU WIZYJNEG
O

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl, tel.: 68 419 6909.

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie monitorowanym.

4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5. Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarz na parterze budynku głównego, teren wokół budynków, parkingi z terenem przyległym.

6. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia pozyskania. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl.

11. Zarejestrowane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

pozyskanych w trakcie nagrywanych rozmów telefonicznych – infolinia.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.
 1. Pani / Pana dane osobowe uzyskane w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody wrażonej poprzez kontynuację połączenia, w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania lub realizacji innego rodzaju Państwa zgłoszenia.
 1. Pani / Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: sądowi, Policji) lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartych umów (np., usługi IT).
 1. Pani / Pana dane osobowe pozyskane z infolinii będą przetwarzane do momentu odwołania udzielonej zgody, bądź upływu okresu obowiązującego u administratora na przechowywanie nagrań tj. 30 dni od daty zarejestrowania nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 1. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)

 

W przetwarzanie danych osobowych w ramach POIiŚ 2014-2020 zaangażowany jest szereg podmiotów, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).].

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa - jako Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020.

Przy czym jest on administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami przetwarzającymi są instytucje (pośredniczące i wdrażające), beneficjenci i inne podmioty zaangażowane w realizację POIiŚ 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach POIiŚ 2014-2020]).

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest także administratorem danych osobowych, które przetwarza jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POIiŚ 2014-2020.

 

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Analogicznie, podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im zadań w zakresie wdrażania POIiŚ 2014-2020 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu.

Minister oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają te dane w szczególności w celach:

 1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
 2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
 3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
 4. raportowania o nieprawidłowościach,
 5. ewaluacji,
 6. monitoringu,
 7. kontroli,
 8. audytu,
 9. sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych.

 

II. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej programem - na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązki te wynikają z następujących przepisów prawa:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  2. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
  3. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
  4. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046  z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
  5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. Przetwarzanie danych jest również zgodne z prawem, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in.  do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POIiŚ 2014-2020,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,
  3. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POIiŚ 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

 1. pracowników reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację programu i projektów, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających,
 2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
 3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach programu,
 4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
 5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

 1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko służbowe,  PESEL / NIP / REGON, Identyfikator / login użytkownika,
 2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy, zawód lub wykształcenie, staż pracy,
 3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 4. dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę wynagrodzenia,
 5. inne dane, przykładowo: informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

 

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,  
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020, 
 • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i  operatorzy telekomunikacyjni.

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) i prawo ich sprostowania (art. 16 RODO) Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra m. in. z pytaniem o to, czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna  oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
 2. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
 3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
  Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
 4. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz do przenoszenia ich do innych administratorów (art. 20 RODO) - jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera);
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO) - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

VII. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR - Panem Błażejem Korczakiem, jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

 

Klauzula informacyjna

w związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl, dalej zwany „Administratorem”.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy efektywności ekologicznej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród beneficjentów ww. programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na nagrywanie rozmowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3.

8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

klauzula_informacyjna_dla_osob_podpisujacych_umowe.pdfKlauzula informacyjna dla osób podpisujących umowę »

klauzula_informacyjna_dla_podprocesora.pdfKlauzula informacyjna dla Podprocesora »

klauzula_informacyjna-osoby_wskazane_do_kontaktu.pdfKlauzula informacyjna-osoby wskazane do kontaktu »

klauzula_informacyjna_mw_art._13_dla_wnioskodawcy.pdfKlauzula Informacyjna MW art. 13 dla wnioskodawcy »

klauzula_informacyjna_mw_art._14_dane_pozyskane_od_wnioskodawcy.pdfKlauzula informacyjna MW art. 14 dane pozyskane od wnioskodawcy »

klauzula_info_agroenergia_art.13_dla_wnioskodawcy.pdfKlauzula info Agroenergia art.13 dla wnioskodawcy »

klauzula_info_agroenergoa_art.14_dla_osob_ktorych_dane_pozyskano_od_wnioskodawcy.pdfKlauzula info Agroenergoa art.14 dla osób których dane pozyskano od wnioskodawcy »