Beta

System Zarządzania Jakością

Z myślą o zapewnieniu jak najwyższej jakości realizowanych usług oraz zadowolenia naszych klientów
 i innych stron zainteresowanych, WFOŚiGW w Zielonej Górze wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny
z normą ISO 9001. Pierwszy certyfikat niemieckiej jednostki certyfikującej RWTÜV Essen (Reńsko-Westfalskiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego w Essen) Fundusz uzyskał już w 2002 roku. W 2010 roku potwierdzono ważność certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. W lutym 2018 roku Fundusz uzyskał certyfikat dla systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 zgodnie z procedurą TÜV NORD Polska.

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie zarządzania jakością w system zarządzania w administracji publicznej przyczynia się do podniesienia efektywności i jakości usług publicznych.

Posiadany certyfikat obowiązuje w zakresie:

 • finansowego wspierania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • realizacji powierzonych zadań w procesie zarządzania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Uzyskanie certyfikatu stanowi potwierdzenie, iż zarządzanie powierzonymi Funduszowi środkami odbywa się pod stałym nadzorem, wg ściśle określonych procedur, zapewniających skuteczne spełnianie ustalonych wymagań jakościowych.

Realizację celów dotyczących jakości, w tym uzyskanie zadowolenia naszych klientów, umożliwia Polityka Jakości stosowana w Funduszu.

 

 

Załączniki:

certyfikat_jakosci_pn-en_iso_9001-2015.pdfZałącznik - certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015 »

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze zobowiązuje się do prowadzenia polityki jakości odpowiedniej do realizacji misji i celów działalności Funduszu.

Celem generalnym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Misja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze została ogólnie zdefiniowana jako skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska. Jako instytucja wspierająca konkretne działania przyczynia się do realizacji polityki ekologicznej regionu,
a pośrednio polityki ekologicznej państwa.

Osiągnięcie celów Fundusz realizuje poprzez:

 • dążenie do stabilnego, stałego zapewniania środków na realizację celów środowiskowych,
 • dbanie o skuteczne i możliwie efektywne wykorzystywanie powierzonych środków publicznych oraz umożliwienie podmiotom maksymalnej absorpcji bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej,
 • wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych
 • wspieranie działań służących kreowaniu postaw ekologicznych, poszanowania wartości środowiska naturalnego, stosownie do konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Polityka jakości polega na:

 • przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych i innych regulacji we wszystkich obszarach działania,
 • rozumieniu „jakości” jako zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobów i usług,
 • tworzeniu ram do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości,
 • uwzględnianiu w procesie ustanawiania zasad funkcjonującego systemu zarządzania jakością oraz planowania działalności Funduszu, określonych i przewidywanych wymagań klienta oraz jednostek, z którymi Fundusz współpracuje w realizacji zadań,
 • ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania jakością, oraz iż jakość tworzy się na każdym stanowisku pracy,
 • zapewnieniu kompetentnego personelu, dostępności szkoleń, właściwej organizacji pracy i sprawnej komunikacji, warunkujących właściwą jakość pracy i skuteczną współpracę z klientami,
 • zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy, niezbędnych do sprawnej realizacji zadań,
 • systematycznym monitorowaniu zadowolenia klienta, procesów iwyrobó, w celu zapewnienia spełnienia wymagań klienta,
 • szerokim rozpowszechnianiu wśród potencjalnych klientów wiedzy o kryteriach i zasadach dofinansowywania zadań
 • udzielaniu pomocy wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie z funduszy unijnych - na etapie określania zakresu zadań, przygotowania instytucjonalnego oraz wyboru właściwego programu operacyjnego i źródła finansowania.

 

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjmuje pełną odpowiedzialność za realizację przedstawionej wyżej polityki jakości. Zapewnia, iż polityka jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom, którzy w efekcie dobrze ją rozumieją i stosują przy wykonywaniu przypisanych zadań. Polityka jakości będzie regularnie przeglądana pod katem jej przydatności do realizacji ustanowionych celów. Jej stosowanie umożliwi uzyskanie zadowolenia klientów ze sprawności i przejrzystości procesu realizacji usługi oraz utrzymanie pełnej wiarygodności w zakresie dostosowania systemu zarządzania jakością do standardów światowych.