Beta

Informacje o programie

16 listopada 2015 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Zadaniem Funduszu będzie przygotowania i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów.

autor: Izabela Kuchta