Beta

Decyzje Zarządu o dofinansowaniu

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w 2017 roku

  • 2018-04-04

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  32 000,00  na zadanie pn. Wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej w obszarach chronionych, realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony ŚrodowiskaUdzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  50 000,00  na zadanie pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny., realizowane przez Województwo LubuskieUdzi

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2016 roku

  • 2018-04-04

Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  20 844,96  na zadanie pn. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gubina., realizowane przez Gminę Gubin o statusie miejskimUdzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 074,56  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłodawa., realizowane przez Gminę KłodawaUdzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  10 110,96  na zadani

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w III kwartale 2016 roku

  • 2018-04-04

Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  600 000,00  na zadanie pn. II Etap - Budowa drugiego rurociągu tłocznego ścieków surowych wraz z modernizacją węzła tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze fi 1000. ,realizowane przez Spółka Wodno - Ściekowa " Złota Struga"Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  671 089,41  na zadanie pn. Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Staros

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w II kwartale 2016 roku

  • 2018-04-04

Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  65 000,00  na zadanie pn. Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku , realizowane przez Województwo LubuskieUdzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  213 950,81  na zadanie pn. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańs

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2016 roku

  • 2016-06-23

Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów  budżetu państwa w kwocie 110.000 zł  na zadanie pn.  „Zakup samochodów dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skutków”, realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PJB).Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 3.665 zł na zadanie pn. „XV Edycja

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2015 roku

  • 2016-03-21

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 71.316,94 zł na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – opracowanie dokumentacji technicznej”, realizowane przez Województwo Lubuskie ...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w III kwartale 2015 roku

  • 2015-10-05

Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 53.800 zł na zdanie pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z przepompownią ścieków i przyłączem kanalizacyjnym z ośrodka PCK do kanalizacji miejskiej”, realizowane przez  Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w II kwartale 2015 roku

  • 2015-09-24

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. „Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom", realizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2015 roku

  • 2015-04-27

Udzielono promesę pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Program ochrony przed hałasem dla odcinka drogi krajowej 92 (od km 16+100 do km 34+500)", realizowane przez Województwo Lubuskie Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. "Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w samochód ratownictwa wodnego", realizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2014 roku

  • 2015-03-24

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 45.529,42 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 r.", realizowane przez Gminę Rzepin. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 25.909,00 zł na zadanie pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu", realizowane przez Gminę Torzym.

Więcej