Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w II kwartale 2015 roku

  1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom", realizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego.
  2. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 34.101,75 zł na zadanie pn. Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej  arsenu w pyle PM10. - Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego - miasta na prawach powiatu,  ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu Q5 zawieszonego  PM10 - Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie  wartości docelowej benzo(α)pirenu  w pyle PM10 - Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry miasta na prawach powiatu, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(α)pirenu  w pyle PM10", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  3. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 22.365 zł na zadanie pn. „Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym Ujście Warty", realizowane przez Park Narodowy „Ujście Warty”.
  4. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 21.000 zł na zadanie pn. „Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego”, realizowane przez Województwo Lubuskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
  5. Udzielono dodatkowej pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 81.928 zł na  zadanie pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w samochód ratownictwa wodnego”, realizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp. (Państwowa Jednostka Budżetowa), realizowane w ramach umowy nr 2015/NZ-ur/004/S z dnia 12.03.2015r. 
  6. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 1.000 zł zadanie pn. „XXI edycja konkursu ekologicznego z cyklu "Dbam o Piękno Mego Domu - Ziemi" pn. "Woda jako Dar Życia", realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze.
  7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 21.000 zł na zadanie pn. „Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego”, realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
  8. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 38.663,41 zł na zdanie pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, na terenie Związku Międzygminnego EKO – PRZYSZŁOŚĆ w zakresie segregacji odpadów komunalnych u źródła”, realizowane przez Związek Międzygminny EKO – PRZYSZŁOŚĆ.