Beta

Informacje o programie

Informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23% całości wydatków ze środków unijnych.
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy - 9,7 mld euro.
Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 • środowisko - 4,8 mld euro;
 • transport - 19,4 mld euro;
 • energetyka - 1,7 mld euro;
 • kultura - 490,0 mln euro;
 • zdrowie - 350,0 mln euro;
 • szkolnictwo wyższe - 500,0 mln euro

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro).

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa;
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 7. Transport przyjazny środowisku;
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe;
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na podstawie Porozumienia podpisanego w dniu 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska jako Instytucją Pośredniczącą, jest Instytucją Wdrażającą priorytety I oraz II.

Więcej informacji na stronie POIiŚ

Oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa

Cel priorytetu:

Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami akcesyjnymi nałożonymi na Polskę przez UE.

Działanie:

1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
 • dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Minimalna wartość projektu: bez ograniczeń

Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE: 85% wydatków kwalifikowanych

Rodzaje beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin

 

Oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Cel priorytetu:

Zmniejszenie udziału składowanych odpadów komunalnych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich.

Działanie:

2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

 

2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Przykładowe rodzaje projektów:

Wsparcie uzyskają projekty obejmujące kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na budowę:

 • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
 • składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów),
 • instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku,
 • instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania,
 • instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
 • instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie.

Wskazane projekty powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami.

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń (zgłaszane projekty muszą jednak dotyczyć instalacji i systemów gospodarki odpadami obsługujących co najmniej 150 tys. mieszkańców).

Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE: 85% wydatków kwalifikowanych

Rodzaje beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST.

 

2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Przykładowe rodzaje projektów:

 • rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (łącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji - usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
 • projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
 • modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

Minimalna wartość projektu: 20 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania z funduszy UE: 85% wydatków kwalifi kowanych

Rodzaje beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST,
 • wojewodowie,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • urzędy morskie, wojsko - jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym oraz podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej.

Podstawowymi instytucjami biorącymi udział we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko są:

 • Instytucja Zarządzająca (IZ),
 • Instytucje Pośredniczące (IP),
 • Instytucje Wdrażające/ Instytucje Pośredniczące II stopnia (IW/IP2),
 • Instytucja Audytowa (IA),
 • Instytucja Certyfikująca (IC).

Lista wszystkich Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających (IW/IP2)  - zobacz

Projekty Środowiskowe, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Środowiska realizowane są w ramach osi priorytetowych I-V.

Poniżej wykaz stron internetowych Instytytucji Pośredniczących zaangażowanych w ich realizację:

Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa - NFOŚiGW (projekty o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro):

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekty o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro) - zobacz
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (projekty o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro) - zobacz

Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekty o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro) - zobacz
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (projekty o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro) - zobacz

Oś priorytetowa III Zarządzania zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zobacz

Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zobacz

Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych:

 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - zobacz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Wdrażającą priorytet I, II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w oparciu o "Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro)" zawarte w dniu 25 czerwca 2007 roku z Ministrem Środowiska wraz z późniejszymi aneksami.

Fundusz obsługuje tzw. "małe projekty" z terenu województwa lubuskiego.
Wnioski aplikacyjne w Priorytecie I oraz II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko składane są w zależności od szacowanej wartości projektu w euro, wg kursu określonego w regulaminie danego konkursu.

 • Dokumenty programowe - zobacz
 • Wytyczne horyzontalne Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programów 2007-2013 - zobacz
 • Wytyczne szczegółowe Ministra Rozwoju Regionalnego dla POIiŚ - zobacz
 • Linia demarkacyjna - podział obszarów wsparcia Funduszy Europejskich - zobacz

Priorytet XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności

Instytucje zaangażowane w realizację POIiŚ w sektorze środowiska korzystają ze wsparcia unijnego w ramach Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013".

Beneficjenci w Priorytecie XV:

 • Ministerstwo Środowiska,
 • Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcia z Funduszy UE dotyczy m.in. następującego zakresu:

 • wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno-prawne itp.),
 • organizacja procesu wyboru projektów,
 • zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji,
 • zakup materiałów biurowych,
 • wyposażenie i remont powierzchni biurowych,
 • udział w spotkaniach roboczych dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • wyjazdy służbowe,
 • usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 • działania informacyjne i promujące.


Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2010 -  zobacz

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2011 -  zobacz

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2012 -  zobacz

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2013 -  zobacz

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2014 -  zobacz