Beta

Pomoc publiczna

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) Polska ma obowiązek stosowania prawa wspólnotowego.
Definicja pomocy publicznej została zawarta w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z zasadami prawa Wspólnoty Europejskiej pomoc publiczną stanowi wsparcie, które spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. Jest przyznane przez państwo lub ze środków państwowych.
 2. Udzielane jest na warunkach preferencyjnych /tj. korzystniejszych niż oferowane na rynku/.
 3. Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje niektóre przedsiębiorstwa w konkretnym regionie albo produkcję niektórych towarów).
 4. Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zgodnie z orzecznictwem Komisji Europejskiej przedsiębiorcą w UE jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, czyli każdy podmiot bez względu na osobowość prawną świadczący usługi lub sprzedający towar na rynku konkurencyjnym.
Wnioskodawcy składający wnioski o wsparcie zadań ze środków statutowych WFOŚiGW w Zielonej Górze (Funduszu) muszą mieć świadomość, że pojęcie pomocy publicznej ma swoje źródło w prawie unijnym. Składając wniosek o dofinasowanie należy rozważyć czy wsparcie Funduszu będzie stanowiło pomoc publiczną, w kontekście zapisów prawa unijnego, a nie tylko prawa krajowego.
Dofinasowanie realizacji zadnia, stanowiące pomoc publiczną, podlega wymogom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
Wsparcie realizacji zadania środkami Funduszu bez względu na formę wsparcia dotację, pożyczkę czy dopłaty może być udzielone, jako:

a) pomoc de minimis – pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku i po przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto /EDB/ nie może przekroczyć maksymalnej wartości pomocy dla „jednego przedsiębiorstwa” w okresie trzech ostatnich lat obrotowych.

Limity pomocy de minimis wskazane są we właściwych rozporządzeniach Komisji Europejskiej do pomocy de minimis i wynoszą odpowiednio:

 • dla podmiotów działających w sektorze innym jak sektor produkcji rolnej i rybołówstwa - 200 000 euro,
 • dla podmiotów działających w sektorze drogowym - 100 000 euro,
 • dla podmiotów działających w sektorze produkcji rolnej – 15 000 euro,
 • dla podmiotów działających w sektorze rybołówstwa – 30 000 euro.

b) pomoc inna niż de minimis (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, rekompensata, inna pomoc dopuszczona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji) - wsparcie, które w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto /EDB/ nie przekracza dopuszczonej intensywności pomocy wskazanej we właściwym programie pomocowym. Wsparcie na zasadach rekompensaty, w celu wyrównania strat wynikłych ze świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami nie jest ograniczone intensywnością określoną zgodnie z aktualna mapą pomocy regionalnej.

Do wniosku o dofinasowanie zadania, które stanowi pomoc de minimis należy dostarczyć:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimi dla podmiotów działających w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadowej (Dz. U. z 2014, poz. 1543).

UWAGA: W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis w formie dotacji, zgodnie z wyjaśnieniami UOKiK, może nie wypełniać Części B formularza informacji - zobacz wyjaśnienie
 lub

 • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – wsparcie sektorów produkcji rolnej lub rybołóstwa,oraz w przypadku ubiegania się o pożyczkę - sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis należy dostarczyć:

 • Formularz informacji przedstawianych przez ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 26.02.2016 r. poz. 238)
 • Formularz Pomoc publiczna dla przedsiębiorców oraz sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe właściwe dla wnioskodawcy.

W sytuacji, gdy wnioskowane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) należy dołączyć oświadczenie o pomocy publicznej.

Dostępne akty prawne przeznaczenia pomocy publicznej dla środków krajowych:

 • Pomoc de minimis:
  a) Pomoc de minimis - rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), lub
  b) Pomoc de minimis w rolnictwie - rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 353 z 24.12.2013, str. 9), lub
  c) Pomoc de minimis w rybołówstwie - rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45)
 • Pomoc regionalna – od 1.07.2014 r. brak aktów prawnych do udzielenia pomocy regionalnej.
 • Pomoc horyzontalna – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz.908).

Usuwanie azbestu a pomoc publiczna – pytania i odpowiedzi >> pobierz

Więcej informacji o zasadach udzielania pomocy publicznej znajduje się na stronach:

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Komisji Europejskiej
Ministerstwa ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Szczególnie polecamy stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji przedstawianych we wniosku o dofinansowanie realizacji zadania. Pomoc ze środków Funduszu udzielona niezgodnie z zasadami wspólnego rynku lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi (na mocy decyzji Komisji Europejskiej) wraz z wymaganymi odsetkami.