Beta

Informacje o programie

W procesie projektowania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 uwzględnione zostały wyzwania rozwojowe i cele stawiane w dokumentach szczebla regionalnego, krajowego i unijnego. Dodatkowo, biorąc pod uwagę diagnozę wyzwań, potrzeb i potencjałów oraz wyniki analizy SWOT dla Programu, został zdefiniowany cel główny programu:

Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

Na poziomie Osi Priorytetowych określone zostały cele szczegółowe Programu, natomiast ich doprecyzowanie stanowią cele określone na poziomie priorytetów inwestycyjnych.

Zdefiniowane cele szczegółowe będą realizowane poprzez 9 Osi Priorytetowych odpowiadających celom tematycznym pakietu legislacyjnego KE oraz Oś Priorytetową – Pomoc techniczna.

 • Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje
 • Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy
 • Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna
 • Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura
 •  Oś Priorytetowa 5. Transport
 • Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy
 • Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna
 • Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja
 • Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna

 

WFOŚiGW w Zielonej Górze na mocy Porozumienia podpisanego w dniu 1 marca 2016 r. z Zarządem Województwa Lubuskiego jest Instytucją Pośredniczącą  dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 i 4.3, z alokacją wynoszącą odpowiednio:

Do głównych zadań Funduszu związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – L2020 należą m.in.:

 • Ogłaszanie konkursów w ramach powierzonych Działań,
 • Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych w trybie konkursowym,
 • Zawieranie i aneksowanie umów o dofinansowanie projektu lub wydawanie decyzji lub zawieranie porozumień o dofinansowanie projektu,
 • Rozliczanie umów o dofinansowanie projektów lub decyzji lub porozumień
  o dofinansowanie projektów, na podstawie składanych wniosków o płatność
 • Kontakt bieżący z Beneficjentami aplikującymi oraz realizującymi projekty – udzielanie odpowiedzi informowanie itp.
 • Planowanie, zarządzanie procesem kontroli, wykrywanie nieprawidłowości oraz windykacja należności, a także współpraca w zakresie zwalczania oszustw i nadużyć finansowych.

autor: Izabela Kuchta

Darmowy licznik odwiedzin