Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe: na zakup licencji Microsoft 365 Business Standard dla 37 użytkowników na okres 12 miesięcy

  • 2022-05-13

Ofertę należy przygotować w oparciu dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 23.05.2022 r. do godz. 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe: Zakup programu/ów komputerowego/ych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, audytów energetycznych, remontowych oraz efektywności energetycznej wraz ze szkoleniem.

  • 2022-05-09

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SOPZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna zaw

Więcej

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2021-12-22

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SOPZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna zawiera

Więcej

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2021-12-10

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SOPZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna zawiera

Więcej

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla energetyków gminnych - szkolenie rozszerzone II tura.

  • 2021-11-26

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla energetyków gminnych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – szkolenie rozszerzone II tura.   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesła

Więcej

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowego Konkursu Internetowego Wiedzy o Efektowności Energetycznej i Odnawialnych Źródłach Energii.

  • 2021-10-29

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 15.11.2021 r. do godz. 14:00.

Więcej

Ponowne zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradz-twa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2021-10-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na okres trzech lat. Termin składania ofert do dnia 05.11.2021 r. do godz. 14.00.

Więcej

Ogłoszenie w sprawie braku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego.

  • 2021-10-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu wartość złożonych ofert na wynajem długoterminowy (36 miesięcy) fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze, w ramach zapytania ofertowego nr WAF.212.27.2021, o wartości zamówienia poniżej progu 130.000 zł, zamyka przedmiotowe postępowanie bez rozstrzygnięcia.

Więcej