Beta

Usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby bankietu z okazji 30-lecia działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby bankietu z okazji 30-lecia działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SOPZ.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oferta winna zawierać: wypełniony formularz ofertowy -załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3, doświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/ przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), e-mailem: sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby Funduszu, w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godz. 12.00.

 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: kryterium „cena”- waga 100%.

W ofercie należy podać całkowitą cenę netto i brutto usługi.

Termin realizacji zamówienia: 26.04.2023 r.