Beta

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.

    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 18.10.2018 r. do godz. 14:00.

    W ofercie należy podać: kwotę netto i brutto miesięcznej obsługi, kwotę netto i brutto za całkowity okres realizacji usługi, ilość lat doświadczenia.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

    Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: cena waga: 60% oraz doświadczenia waga:40 %.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: