Beta

Zapytanie ofertowe: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 28.01.2019 r. do godz. 14:00.

W ofercie należy podać: kwotę brutto dostawy.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: cena 100%.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: