Beta

Opracowanie i dostarczenie 4 egz. projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wizualizacji przeprojektowanych sanitariatów.

Zapytanie ofertowe: opracowanie i dostarczenie 4 egz. projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wizualizacji przeprojektowanych sanitariatów (plus 2 egzemplarze wersji elektronicznej na płycie CD zapisanej w formacie PDF) dotyczących przeprojektowania dwóch węzłów sanitarnych (I piętro 8,25 m2 , II piętro 8,25 m2) w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

 

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 22.03.2019 r. do godz. 14:00.