Beta

Informacja o systemie

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO
ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE.

STRUKTURA WDRAŻANIA

 • Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju.
 • Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo właściwe do spraw energetyki.
 • Partner wiodący – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Partnerzy projektu – WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 • Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
 • Działanie 1.3: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. 
 • Poddziałanie1.3.3: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

CELE PROJEKTU

 • Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju  gospodarki niskoemisyjnej.
 •  Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu  PGN/SEAP.
 • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

KOŃCOWI ODBIORCY USŁUG DORADCZYCH

 • Przedsiębiorcy
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
 • Gminy.
 • Państwowe jednostki budżetowe
 • Szkoły wyższe.
 • Organy władzy publicznej (np. ministerstwa).
 • Osoby indywidualne
 • Inni odbiorcy.

ZAKRES TEMATYCZNY USŁUG DORADCZYCH

Planowanie gospodarki niskoemisyjnej obejmujące:

 • PGN – Plan gospodarki niskoemisyjnej.
 • SEAP – Plan działań na rzecz zrównoważonej energii.

Zarządzanie energią, w tym wsparcie w przygotowaniu:

 • Koncepcji obszarowego zarządzania energią.
 • Planów inwestycyjnych.

FORMA USŁUG DORADCZYCH

 • Konsultacje.
 • Szkolenia.
 • Spotkania informacyjne.
 • Porady.

ZAKRES WSPARCIA

 • Weryfikacji audytów energetycznych.
 • Analiza zadania pod kątem przepisów pomocy publicznej, zamówień publicznych.
 • Wskazanie dostępnych źródeł wsparcia inwestycji – montażu finansowego

Przygotowanie i wdrażanie inwestycji między innymi w następujących obszarach:

 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią  w budynkach.
 • Ciepłownictwo, kogeneracja.
 • Efektywność energetyczna i  zarządzanie energią w przedsiębiorstwach.
 • Niskoemisyjny transport.
 • Oświetlenie uliczne.
 • Inteligentne opomiarowanie.
 • OZE.