Beta

Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego i 5- letniego okresowego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy o Prawie Budowlanym art. 62.1 pkt.1 i pkt 2.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie usługi rocznego i 5-letniego przeglądu budowlanego, polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego budynku administracyjno-biurowego oraz budynku garażowego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 z póź. zm.) z terminem realizacji zamówienia: do 04.11.2016r.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2016r. do godziny 15.00.

Osobiście, pisemnie – listem na adres siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra / sekretariat II piętro Funduszu, e-mailem na adres: sekretariat@wfosigw.zgora.pl , w formie faxu - 68454 82 52 - na kompletnym Formularzu Ofertowym (zał. nr. 2 do niniejszego ogłoszenia).

Uwaga: Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej (skan formularza ofertowego), a jego oferta zostanie uznana za najciekawszą, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, pisemnej oferty (oryginału).

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

  •     Zapytanie ofertowe (pełna treść) >> pobierz
  •     zał. nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia >> pobierz
  •     zał. nr 2 - Formularz ofertowy >> pobierz - aktualny
  •     zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu >> pobierz
  •     zał. nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia >> pobierz
  •     zał. nr 5 - Zdjęcia poglądowe >> pobierz

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA - WYJAŚNIENIA  >> pobierz

Został zmieniony formularz ofertowy  !!!

W szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do Zapytania ofertowego, pkt. V.4 ppkt a i b dotyczy przeglądu rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm)

Natomiast pkt V.4 c) dotyczy przeglądu pięcioletniego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm)

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż Zapytanie Ofertowe dotyczy przeprowadzenia przeglądy obu przeglądów rocznego i 5- letniego i tylko oferty obejmujące całościową usługę będą uznane za kompletne i rozpatrywane.

Załączniki: