Beta

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2016.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2016r. do godziny 15.00.

Osobiście, pisemnie – listem na adres siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra / sekretariat II piętro Funduszu, lub e-mailem na adres: sekretariat@wfosigw.zgora.pl  - na kompletnym Formularzu Ofertowym (zał. nr. 2 do niniejszego ogłoszenia).

Uwaga: Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej (skan formularza ofertowego), a jego oferta zostanie uznana za najciekawszą, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, pisemnej oferty (oryginału).

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

  •     Zapytanie ofertowe (pełna treść) >> pobierz
  •     zał. nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia >> pobierz
  •     zał. nr 2 - Formularz ofertowy >> pobierz
  •     zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu >> pobierz
  •     zał. nr 4 - Wykaz podmiotów, w których Wykonawca przeprowadził badania sprawozdań finansowych >> pobierz
  •     zał. nr 5 - Wykaz audytów projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych >> pobierz

Został zmieniony na korzyść oferentów załącznik zał. nr 4 - Wykaz podmiotów, w których Wykonawca przeprowadził badania sprawozdań finansowych- wykreślony został wymóg dołączenia referencji.

 

metryka

Data udostępnienia: 2016-10-10, 08:44:56
Udostępnił: Anonim
Wprowadził: Anonim
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-05, 13:19:34