Beta

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: pełnienie funkcji „Administratora Merytorycznego Instytucji oraz Administratora Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach zadań realizowanych w RPO Lubuskie 2020” w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi pełnienie funkcji „Administratora Merytorycznego Instytucji oraz Administratora Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach zadań realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020” w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, oferta na zadanie pn.: Pełnienie funkcji „Administratora Merytorycznego Instytucji oraz Administratora Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach zadań realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020” w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2016 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, II piętro, sekretariat.

Osoba do kontaktu ze strony WFOŚiGW: Juliusz Kordoń, tel. 68 419 6906.

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

Zapytanie ofertowe (pełna treść) >> pobierz

  • załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia >> pobierz
  • załącznik nr 2 - Formularz ofertowy >> pobierz
  • załącznik nr 3 - Oświadczenie Zleceniobiorcy zawierające wykaz osób, którymi dysponuje, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  >> pobierz
  • załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >> pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI do edycji w formacie doc:

  • załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  >> pobierz
  • załącznik nr 3 - Oświadczenie Zleceniobiorcy zawierające wykaz osób, którymi dysponuje, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia   >> pobierz
  • załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  >> pobierz
Załączniki: 

metryka

Data udostępnienia: 2016-10-06, 14:57:31
Udostępnił: Anonim
Wprowadził: Anonim
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-05, 13:19:34