Beta

Zapytanie ofertowe na okresową dostawę materiałów higienicznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: okresowa dostawa materiałów higienicznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją.

 1. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub przesłać w formie faxu pod nr 68 4548252,  e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 16.01.2017 r. do godz. 14:00
 3. W ofercie należy podać: typ produktu, kwotę  netto i brutto
 4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: największa ilość punktów.
 5. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 24 godzin od momentu zamówienia w okresie 3 lat.
 6. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i powinna obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 7. Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w okresie 3 lat od daty podpisania umowy ze stałą ceną dostarczanych materiałów.
 8. Umowa zostanie podpisana na okres 3 lat i na określoną sumę wartości dostaw.

Uwagi: Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej (skan formularza ofertowego), a jego oferta zostanie uznana za najciekawszą, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, pisemnej oferty (oryginału).

Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:

 •  Zapytanie ofertowe (pełna treść) >> pobierz  
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1. >> pobierz
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 2 >> pobierz
 • Oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 >> pobierz
 • Doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat – załącznik nr 4 >> pobierz
 • Specyfikacja materiałów higienicznych – załącznik nr 5 >> pobierz
Załączniki: 
Wielkość
PDF icon zapytanie.pdf106.94 KB
PDF icon zal_1_sopz.pdf165.57 KB
PDF icon zal_2_formularz.pdf89.03 KB
PDF icon zal_3_oswiadczenie.pdf41.88 KB
PDF icon zal_4_dosw.pdf35.66 KB
PDF icon zal_5.pdf165.24 KB