Beta

Zwiększenie pożyczki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk

2 września br. w siedzibie Funduszu podpisano aneks do umowy pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk” realizowanego przez POMAK Sp. z o. o. z siedzibą w Czerwieńsku.  Aneks do umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Tomasz Frąckowiak – Prezes Zarządu POMAK Sp. z o. o.

W wyniku podpisania aneksu wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wzrosła z 1 500 279,86 zł na 1 738 107,05 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1 375 m, sieci kanalizacji tłocznej o długości 384 m, budowę 57 szt. przyłączy kanalizacyjnych, budowę trzech przepompowni ścieków, zakup WUKO oraz modernizację ujęcia wody i SUW w miejscowości Sudoł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w liczbie 248 RLM. Realizacja zadania zapewnieni również możliwość dostaw wody o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i Dyrektywą 98/83/WE.