Beta

Wsparcie dla Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Jasieniu

31 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki oraz umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień” realizowanego przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Jasieniu.  Umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Tomasz Pełka - Prezes Zarządu ZK Sp. z o.o. i Maciej Witkowski - Zastępca Prezesa Zarządu ZK Sp. z o.o.                .

 

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2 049,48 m, sieci kanalizacji tłocznej o długości 10 m, budowę 1 przepompowni ścieków, budowę 41 szt. przyłączy kanalizacyjnych, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaryszów oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 230 m do cmentarza komunalnego. W wyniku realizacji zadania nastąpi przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w liczbie 125 RLM oraz przyrost liczby mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków w liczbie 40 RLM.

Koszt całkowity zadania wynosi 1 666 795,01 zł, a koszt kwalifikowany 1 355 117,90 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 355 117,89 zł, z czego pożyczka na wkład własny wynosi 492 856,89 zł, a pożyczka płatnicza 862 261,00 zł.

Termin realizacji zadania przypada na okres od 15.02.2021 r. do 30.04.2022r.