Beta

Trzebiel bardziej przejrzysty - powołujemy kolejny Punkt

Pełna realizacja Programu "Czyste Powietrze" wymaga międzyinstytucjonalnego współdziałania. Warunkiem nawiązania współpracy jest zawarcie przez Gminę oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze stosownego Porozumienia, które definiuje:

  • zasady realizacji zadań Programu na terenie Gminy,
  • formy wsparcia Wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie,
  • metodykę rozliczenia zrealizowanych inwestycji,
  • zasady związane z ponoszeniem przez Gminę kosztów, generowanych podczas wdrażania Programu

Kolejne Porozumienie dot. utworzenia w gminie Punktu Konsultacyjnego zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Gminą Trzebiel.

W imieniu Funduszu Porozumienie podpisał Prezes Zarządu Mariusz Herbut. Gminę Trzebiel reprezentował Wójt Gminy Tomasz Sokołowski.