Beta

Promesa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.

17 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę promesy dotyczącą udzielenia pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów - ETAP II – rozszerzenie projektu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o z siedzibą w Kożuchowie. Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2 045 m, sieci kanalizacji tłocznej o długości 468 m, budowę 4 przepompowni ścieków i modernizację 2 przepompowni ścieków. W wyniku realizacji zadania nastąpi przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w liczbie 341 RLM.

Koszt całkowity i kwalifikowany zadania wynosi 4 885 739,88 zł. Wysokość udzielonej promesy dofinansowania w postaci pożyczki płatniczej wynosi 913 593,63 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 15.12.2021 r. do 31.12.2022 r.