Beta

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

31 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o. Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.

Zakres zadania obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1 400 m, sieci kanalizacji tłocznej o długości 400 m oraz budowę 2 przepompowni ścieków. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi przyrost liczby mieszkańców odprowadzających ścieki systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w liczbie 200 RLM.

Koszt całkowity oraz kwalifikowany zadania wynosi 1 654 350,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 309 350,00 zł.

Termin realizacji zadania przypada na okres od 11.08.2020 r. do 30.09.2021 r.