Beta

Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Mycielin

25 sierpnia br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie umowy o dotację zadania pn. Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Mycielin”, realizowanego przez Gminę Niegosławice.

Zadanie polega na rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie w postaci dobudowy garażu na samochód gaśniczy. Aktualny stan techniczny obiektu nie pozwala na bezpieczne przechowywanie sprzętu oraz nie spełnia warunków do zabezpieczenia samochodu ratownictwa gaśniczego. Celem realizowanego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie Gminy Niegosławice.

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Jan Kosiński – Wójt Gminy Niegosławice
 

przy kontrasygnacie:

Mirosławy Baranowskiej – Skarbnik Gminy

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 346.613,70  zł.

Wysokość udzielonej dotacji ze środków WFOŚiGW wynosi: 173.306,85 zł.

Termin realizacji zadania: 27.05.2022r. – 27.11.2022r.