Beta

Ogłoszenie o naborze wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na rok 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11

ogłasza nabór wniosków

PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok.

 

Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań wynosi 2.000.000,- zł.

Termin składania wniosków w formie pisemnej w Biurze WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa z dniem 20.04.2023 rok.

Wnioski na odpowiednich formularzach, właściwych dla danego rodzaju zadania, należy wypełnić zgodnie z przyjętymi Zasadami i trybem udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2023 rok oraz Kryteriami  wyboru przedsięwzięć
i Ogólnymi zasadami udzielania pomocy finansowej obowiązującymi w 2023 r.

Informacje oraz formularze na stronie Funduszu www.wfosigw.zgora.pl lub pod numerem telefonu   68  419 69 00.

  1. Zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe https://www.wfosigw.zgora.pl/zasady-dofinansowania-dla-pjb-0
  2. Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2023 rok https://www.wfosigw.zgora.pl/lista-przedsiewziec-priorytetowych-wfosigw-w-zielonej-gorze
  3. Kryteria wyboru przedsięwzięć https://www.wfosigw.zgora.pl/kryteria-dofinansowania-0
  4. Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej https://www.wfosigw.zgora.pl/zasady-dofinansowania-0
  5. Formularze: https://www.wfosigw.zgora.pl/pliki-dla-panstwowych-jednostek-budzetowych-0