Beta

Obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy / powiatu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów  do właściwego wojewódzkiego funduszu.

W związku z powyższym w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r. należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczący obliczenia nadwyżki dochodów budżetu gminy/powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2023.

UWAGA!

  1. Formularz można wysłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@wfosigw.zgora.pl lub przez skrzynkę e-puap
  2. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2023 roku (art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:
    • dla gminy – 13,59 zł,
    • dla powiatu – 3,17 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2024r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2023 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2024 poz. 392).

*Przy wypełnianiu formularza należy pamiętać, aby przy wyliczaniu dopuszczalnego poziomu dochodów budżetu gminy (wiersz 4) iloczyn średniej krajowej dochodów gminy z 2023 r. przypadającej na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców przemnożyć przez 10.

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 roku na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w BGK o/Zielona Góra nr  74 1130 1222 0030 2042 3620 0001

 

Załączniki: