Beta

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2022 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2021, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2021r. przypadających na 1 mieszkańca (na podst. art. 404 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

    dla gminy    -  14,92 zł,
    dla powiatu -    3,30 zł.

Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 przekazywanie wpływów z opłat i kar pieniężnych ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu.

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do 16 sierpnia 2022 r.  na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w BGK nr: 74 1130 1222 0030 2042 3620 0001

Poniżej załączamy Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 maja 2022 r. (Monitor Polski z dnia 12 maja 2022 r. poz. 534) w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2021 r. przypadających na jednego mieszkańca oraz do pobrania edytowalne wzory załączników  do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p.

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon obwieszczenie_mp_2022.pdf33.25 KB