Beta

Lubuska Perła jeszcze bardziej eko

Umowa Pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poźrzadło-Czyste” to wynik kolejnej udanej współpracy na rzecz ochrony środowiska. To bezposredni efekt owocnych rozmów i finał spotkania w siedzibie zielonogórskiego Funduszu: Mirosława Glaza Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz przedstawicieli gminy Łagów: Wójta gminy Czesława Kalbarczyka i Skarbnika - Moniki Paszkowskiej.

Poprzez realizację Zadania zostaną osiągnięte założone cele:

  • efekt rzeczowy w postaci budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o długości 2 041 m, kanalizacji tłocznej o długości 6 058 m, 43 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 657 m, 2 przepompowni ścieków, sieci wodociągowej o długości 1 855 m, 36 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 772,9 m oraz budowę SUW
  • efekt ekologiczny w postaci liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 218 RLM, liczby nowych użytkowników przyłączanych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu – 218 osób oraz w postaci zapewnienia możliwości dostaw wody przeznaczonej do spożycia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i Dyrektywą 98/83/WE
  • efekt edukacyjny w postaci promocji inwestycji z wykorzystaniem strony internetowej Pożyczkobiorcy

WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4 000 000,00 zł.  Koszt całkowity Zadania brutto wynosi 14 042 712,08 zł.