Beta

KONKURS dla LUBUSKICH MEDIÓW – EDYCJA 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nt.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA – INFORMACJA I EDUKACJA W LUBUSKICH MEDIACH

 

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Konkursu dla mediów województwa lubuskiego z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadań o tematyce priorytetowej Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja w lubuskich mediach.
  2.  Nabór wniosków rozpoczyna się  1 marca 2023 r. i  kończy 30 marca 2023 r.
  3. Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa o gospodarowaniu zasobami środowiska poprzez zaktywizowanie mediów województwa lubuskiego do upowszechniania informacji i prowadzenia edukacji ekologicznej na temat zrównoważonego rozwoju w polskim systemie ochrony środowiska oraz źródeł i zasad finansowania tego systemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
  4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wydawcy prasowi, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych, realizujący programy edukacyjne z zapewnieniem wydania / emisji na terenie województwa lubuskiego.
  5. Przedmiotem zadań zgłoszonych do Konkursu powinny być cyklicznie przygotowywane i publikowane / emitowane w czasie trwania Konkursu, tj. od daty ogłoszeni naboru wniosków  do 31.12.2023 r., publikacje prasowe w formie kolumn prasowych, audycje radiowe lub telewizyjne programy ekologiczne, kierowane do mieszkańców województwa lubuskiego, zawierające wskazana przez Fundusz tematykę nadrzędną i obejmujące swym zasięgiem obszar co najmniej jednego powiatu województwa lubuskiego.
  6. Dofinansowanie zadań wyłonionych w Konkursie nastąpi w formie dotacji bezzwrotnej na cele bieżące do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 40.000,- zł na jedno zadanie. Pula środków przewidzianych  przez Fundusz na dofinansowanie wszystkich zadań  wyłonionych w ramach Konkursu wynosi 150.000,- zł.
  7. Szczegółowy sposób postępowania konkursowego i zasady oceny, warunki realizacji  i udzielenia dotacji dla zadań wyłonionych w Konkursie określa Regulamin Konkursu i stanowiące jego integralną część załączniki, zamieszczone na stronie internetowej www.wfosiw.zgora.pl .