Beta

„Kochaj przyrodę o każdej porze”- konkurs fotograficzny

Zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania natury do udziału w konkursie „Kochaj przyrodę o każdej porze”. Jego celem jest ukazanie piękna polskiej przyrody podczas poszczególnych pór roku w amatorskiej fotografii przyrodniczej. Konkurs odbywa się przy wsparciu Związku Polskich Fotografów Przyrody, którego przedstawiciel weźmie udział w pracach jury.

Zgłoszenia do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

1) wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz

2) przesłać zgłaszane fotografie na adres mailowy konkursfoto@klimat.gov.pl.  

Każdy uczestnik (osoba pełnoletnia) może nadesłać od jednej do czterech fotografii konkursowych – maksymalnie po jednym zdjęciu na każdą z czterech pór roku. Nie ma obowiązku zgłoszenia Fotografii dla każdej z pór roku.
 

Wymagania dotyczące fotografii (wyciąg z Regulaminu):

 1. Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej albo analogowej.
 2. Fotografie na Konkurs należy zgłaszać w postaci plików cyfrowych w formacie JPG z osadzonym profilem barwnym sRGB o dłuższym boku co najmniej 3000 pikseli. Pliki muszą mieć zachowane w EXIF oryginalne dane (w tym datę wykonania zdjęcia), nie dotyczy to skanowanych negatywów.
 3. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
 4. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Fotografii.
 5. Na Fotografiach powinna się znajdować wyłącznie dzika przyroda uwieczniona na wolności, w stanie dzikim – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej. Fotografie nie mogą przedstawiać:

-  zwierząt domowych, hodowlanych, zwierząt sfotografowanych w ZOO, w ośrodkach rehabilitacyjnych, trzymanych w niewoli, jak również rośliny uprawianych przez człowieka (w ogrodach, parkach itp.);

- wytworów rąk ludzkich, domów, słupów, dróg, itp., chyba że są elementem biotopu przedstawianych w fotografii dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt.

 1. W nazwie pliku zawierającego Fotografię należy wpisać tytuł oraz imię i nazwisko autora. Tytuł Fotografii musi pozwala na jej jednoznaczne przypisanie do opisu Fotografii. Fotografie muszą być czyste, tj. nie mogą zawierać logotypów, znaków wodnych ani podpisu autora.
 2. Jeśli Fotografia przedstawia roślinę lub zwierzę, należy podać jego nazwę gatunkową lub rodzajową.
 3. Jeżeli w celu wykonania Fotografii stosowane było dokarmianie zwierząt lub Fotografię wykonano w miejscu stałego dokarmiania, informację taką należy obowiązkowo umieścić w Zgłoszeniu.
 4. Jeśli Fotografia została wykonana na terenie wymagającym specjalnego zezwolenia (np. w rezerwacie przyrody), należy ten fakt zaznaczyć w Zgłoszeniu. W procesie weryfikacji Uczestnik może być poproszony o przedstawienie w/w zezwolenia Organizatorowi.
 5. Autorzy Fotografii wytypowanych przez Jury do nagrody i wyróżnienia w Konkursie, w tym finalistów, mają obowiązek, na wezwanie Jury lub Organizatora, przedstawienia oryginalnego pliku RAW lub JPG Fotografii uzyskanego bezpośrednio z aparatu cyfrowego.
 6. Fotografie, w których zostanie wykazana nieregulaminowa ingerencja lub obróbka, zostają zdyskwalifikowane. Ostateczna decyzja należy do Organizatora. Nieprzedstawienie oryginalnego pliku Fotografii będzie równoznaczne z dyskwalifikacją Fotografii.
   

Nagrody

W konkursie przewidziano nagrody w wysokości:

 • 3 000 zł (I miejsce),
 • 2 000 zł (II miejsce),
 • 1 000 zł (III miejsce),
 • a także opcjonalnie po jednym wyróżnieniu po 500 zł,

 w każdej z czterech kategorii tematycznych: wiosna, lato, jesień i zima.

 

Harmonogram konkursu:

- ogłoszenie konkursu – 8 lipca 2024 r.

- ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 18 sierpnia 2024 r.

- ogłoszenie wyników – do 30 września 2024 r.

 

Kontakt:

e-mail konkursfoto@klimat.gov.pl  

numer telefonu (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) 22 369 23 50