Beta

4 czerwca dniem wolnym od pracy

      Zarządzenie nr 05/21

 

 

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze z dnia 28 kwietnia 2021 roku

 

 

w sprawie dni wolnych od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 

 

Na podstawie art. 400l ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 1219 ze zm.), mając na uwadze art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1320 ze zm.) oraz art. 1 pkt 1) lit. i ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych  od pracy (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1920) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

  Ustalam dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze dzień wolny od pracy:

 

  • 04 czerwca 2021 roku (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 01 maja 2021 r.

 

§ 2.

 

   Wykonanie powierza się Głównemu Księgowemu WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

§ 3.

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                       Prezes Zarządu

 

 

                                                                       Mariusz HERBUT

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon 05_21_dzien_wolny_4_06_2021.pdf46.33 KB