Beta

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2.

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”. Dotacja dla gospodarstw rolnych za pośrednictwem gmin.

W dniu 04.06.2024 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Celem Programu: Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Budżet Programu: Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 000 000,00 zł.

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przy czym ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1 „ Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska  w gospodarstwach rolnych”.

Wysokość dofinansowania: Dotacja może być udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych.
Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (maksymalna dotacja = ilość azbestu w tonach x 700 zł/t).

Termin naboru: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie od 04.06.2024 r. do 30.04.2026 r. lub do wyczerpania środków. Realizacja zadań rozumiana jako ponoszenie wydatków możliwa jest do 30.09.2026 r.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w formie papierowej (wraz z załącznikami) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra lub  w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dokumenty dotyczące Programu oraz wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników: