Beta

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” Dotacja w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 19.05.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry ".

Celem Programu jest dofinansowanie zadań dotyczących wsparcia odbudowy ekosystemu rzeki Odry na odcinku lubuskim m.in. poprzez zarybianie oraz inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry, które przyczyniają się do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz lepszej ich ochrony.

Beneficjenci Programu:

Beneficjentami mogą być podmioty uprawnione do zarybiania wód wskazane w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

1.  zarybienie materiałem zarybieniowym rzeki Odry zgodnie z aktualnymi operatami rybackimi lub innymi dokumentami potwierdzającymi plan zarybień i ochrony oraz inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry, np.

− pozyskanie tarlaków jako genetycznej bazy wyjściowej do produkcji materiału zarybieniowego na Odrze i jej dopływach,

− odtworzenie tarlisk jako naturalnych miejsc odbudowy ekosystemu Odry i fauny związanych na namnażaniem i podchowem m.in. ryb, skorupiaków, itp.,

− monitoring ichtiofauny,

− transport materiału zarybieniowego.

2.  Dopuszcza się działania związane z zarybianiem oraz inne działania ochrony czynnej na dopływach Odry, jeżeli mają bezpośredni wpływ na odbudowę ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry.

3.  Zarząd Funduszu każdorazowo ma prawo do zatwierdzenia po stronie dofinansowania kosztów innych niż wskazane, o ile Wnioskodawca uzasadni konieczność ich poniesienia.

Wysokość dofinansowania: 

1. Do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji.

2. Kwota alokacji środków przeznaczonych na finansowanie Programu w latach 2022-2025 wynosi 2 000 000,00 zł.

3. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania.

5. Środki Funduszu zostaną zakwalifikowane do wypłaty na podstawie faktur, a w przypadku braku możliwości ich wystawiania – innych dokumentów finansowych oraz zawartych umów o dzieło lub zlecenie.

Termin naboru: Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie od 19.05.2023 r. do 30.06.2025 r. 
lub do wyczerpania środków.

Za datę złożenia wniosku uznaje się:

- datę wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli  wniosek  o  dofinansowanie  został  dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

- datę nadania papierowej  postaci  wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach  2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub

- datę wysłania  wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Wnioski i załączniki:

Warunkiem przystąpienia do naboru jest terminowe złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami na formularzach ogólnych Funduszu (http://wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0) dla komponentów Ochrona Różnorodności Biologicznej, Monitoring Środowiska, forma dofinansowania dotacja.

Ponadto do wniosku należy dołączyć szczegółowy program działania zawierający między innymi:

− aktualny operat rybacki,

− okres realizacji zadania,

− powierzchnię objętą projektem, tj. obwód rybacki,

− dokumentację obwodu rybackiego wraz ze wskazaniem miejsc zarybiania, odtwarzania tarlisk,

− planowany do uzyskania efekt ekologiczny i rzeczowy – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do osiągnięcia,

− harmonogram działań,

− doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów z zakresu zarybiania, odtwarzania tarlisk,

− szczegółowy zakres zadań dotyczący zarybień będzie wymagał opinii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (przykładowy wniosek o opinię IRŚ znajduje się w załącznikach poniżej),

− zgody oraz pozwolenia administracyjne związane z prawem do dysponowania wodami lub ich czasową eksploatacją.

 

Dokumenty dotyczące Programu:

 

Załączniki: