Beta

„Nowoczesna Remiza” edycja 2024. Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 04.06.2024 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna Remiza" edycja 2024.

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki z częściowym umorzeniem.

Celem Programu jest poprawienie funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa lubuskiego poprzez finansowanie nakładów inwestycyjnych zmierzających
do poprawienia efektywności energetycznej jednostek/ lub wsparcie budowy nowych jednostek oraz doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

- termomodernizację i rozbudowę istniejących budynków remiz z wykorzystaniem OZE,

- budowę nowych remiz przeznaczonych dla jednostek OSP z wykorzystaniem OZE,

Dla wszystkich złożonych wniosków elementem obligatoryjnym są działania informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych propagujące wiedzę nt. dofinansowania zadania oraz efektów wynikających z realizacji zadań.

Beneficjenci Programu: jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz gminy z terenu województwa lubuskiego.

Wysokość dofinansowania: Pożyczka może być udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość pojedynczego zadania to 100 000,00 zł a maksymalna to 1 000 000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki: zmienne WIBOR 3M + 100 pkt bazowych, nie mniej niż 5,00%.

Umorzenie: do 40% udzielonej pożyczki, pod warunkiem:

- terminowego wykonania przedsięwzięcia i osiągnięcia planowanych efektów;

- wywiązywania się przez beneficjenta, zgodnie z odrębnymi przepisami, z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Wojewódzkiego Funduszu oraz innych zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie części pożyczki;

- złożenia przez beneficjenta wniosku o umorzenie;

- niezalegania na dzień umorzenia w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu spłat rat kapitałowych, odsetek oraz innych wymagalnych należności wynikających z umowy o dofinansowania.

Umorzeniu nie podlegają odsetki od udzielonej pożyczki.

Termin naboru: Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie od 04.06.2024 r. do 31.07.2024 r. 
Realizacja zadań możliwa jest do 30.04.2026 r.

Dokumenty dotyczące Programu oraz wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników:

Załączniki: