Beta

„Nowoczesna Remiza” edycja 2023 Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 11.04.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna Remiza" edycja 2023.

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki z częściowym umorzeniem.

Celem Programu jest poprawienie funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa lubuskiego poprzez finansowanie nakładów inwestycyjnych zmierzających
do poprawienia efektywności energetycznej jednostek/ lub wsparcie budowy nowych jednostek oraz doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

- termomodernizację i rozbudowę istniejących budynków remiz z wykorzystaniem OZE,

- budowę nowych remiz przeznaczonych dla jednostek OSP z wykorzystaniem OZE,

- zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, ze szczególnym naciskiem na zakup agregatów prądotwórczych, motopomp, innych urządzeń służących likwidacji skutków klęsk żywiołowych lub zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Dla wszystkich złożonych wniosków elementem obligatoryjnym są działania informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych propagujące wiedzę nt. dofinansowania zadania oraz efektów wynikających z realizacji zadań.

Beneficjenci Programu: jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz gminy z terenu województwa lubuskiego.

Wysokość dofinansowania: Pożyczka może być udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość pojedynczego zadania to 100 000,00 zł a maksymalna to 2 000 000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki: zmienne WIBOR 3M + 100 pkt bazowych, nie mniej niż 5,00%.

Umorzenie: do 40% udzielonej pożyczki, pod warunkiem:

- terminowego wykonania przedsięwzięcia i osiągnięcia planowanych efektów;

- wywiązywania się przez beneficjenta, zgodnie z odrębnymi przepisami, z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Wojewódzkiego Funduszu oraz innych zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie części pożyczki;

- złożenia przez beneficjenta wniosku o umorzenie;

- niezalegania na dzień umorzenia w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu spłat rat kapitałowych, odsetek oraz innych wymagalnych należności wynikających z umowy o dofinansowania.

Umorzeniu nie podlegają odsetki od udzielonej pożyczki.

Termin naboru: Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie od 11.04.2023 r. do 31.05.2023 r. 
lub do wyczerpania środków.

Dokumenty dotyczące Programu oraz wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników:

Załączniki: