Beta

Gminy województwa lubuskiego

Przypominamy, że w ramach Programu usuwania azbestu do 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników), sporządzony w oparciu o dane rzeczywiste.

 

Wysokość dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jest uzależniona od wskaźnika G za 2022 rok (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.). i wynosi odpowiednio:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,
  • do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000,
  • do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

 

Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (700 zł/Mg). W ramach Programu Fundusz zrefunduje koszty kwalifikowane poniesione przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie dotacji.

Fundusz po zweryfikowaniu i akceptacji dokumentów przesyła do Gminy umowę dotacji. Po jej podpisaniu Gmina składa w Funduszu wniosek o wypłatę środków oraz rozliczenie końcowe zadania, sporządzone na formularzu Funduszu. Na podstawie poprawnie
i terminowo przesłanych dokumentów Fundusz wypłaca środki z udzielonej dotacji.

Harmonogram realizacji Programu w roku 2023

Lp.

Etap

Termin

1.

Ogłoszenie o naborze wniosków

10.2022 r.

2.

Wstępny nabór wniosków

30.11.2022 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

3.

Realizacja zadania (umowa z wykonawcą)

Termin umożliwiający złożenie kompletnego wniosku do Funduszu

4.

Wniosek ostateczny z załącznikami

15 września 2023 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

5.

Podpisanie umów o dofinansowanie

wrzesień-październik 2023 r.

6.

Wniosek o wypłatę środków/rozliczenie zadania

listopad 2023 r.

7.

Wypłata środków przez Fundusz

listopad /grudzień 2023 r.

 

Wskaźnik dochodów podatkowych >> LINK

Kontakt do Funduszu: 68 419 6937, 68 419 6900

 

Załączniki: