Beta

Azbest 2023

Wstępny nabór wniosków o dofinansowanie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2023 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” i ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023.

 

Termin wstępnego naboru wniosków: 30 listopada 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:

  • na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, oraz
  • posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu.

 

Dofinansowanie w formie dotacji jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest). Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest planowane do poniesienia po dniu 1 stycznia 2023 r.

 

Wstępnie określona wysokość dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jest uzależniona od wskaźnika G za 2021 rok (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.). i wynosi odpowiednio:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,
  • do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000,
  • do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

 

Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (700 zł/Mg). W ramach Programu Fundusz zrefunduje koszty kwalifikowane poniesione przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie dotacyjnej.

 

W terminie do 30 listopada 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wstępny wniosek o dofinansowanie, na podstawie którego w terminie do 31.03.2023 r. zostanie podpisana z gminą umowa o dofinansowanie na rok 2023 (umowa zostanie przesłana do gminy). Po zrealizowaniu zadania przez gminę w roku 2023, w przypadku zmiany danych dotyczących ilości odpadów, kosztów realizacji zadania, wysokości dofinansowania, wskaźnika G, terminu realizacji zadania, zostanie podpisany z gminą aneks do umowy o dofinansowanie.

 

Harmonogram realizacji Programu w roku 2023

Lp.

Etap

Termin

1.

Ogłoszenie o naborze wniosków

10.2022 r.

2.

Wstępny nabór wniosków

30.11.2022 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

3.

Podpisanie umów o dofinansowanie

31.03.2023 r.

4.

Realizacja zadania (umowa z wykonawcą)

Termin umożliwiający złożenie kompletnego wniosku do Funduszu

5.

Wniosek ostateczny z załącznikami

15 września 2023 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

6.

Aneks do umowy o dofinansowanie (jeśli będzie konieczny)

wrzesień-październik 2023 r.

7.

Wniosek o wypłatę środków/rozliczenie zadania

listopad 2023 r.

8.

Wypłata środków przez Fundusz

listopad /grudzień 2023 r.

 

Wskaźnik dochodów podatkowych >> LINK

Kontakt do Funduszu: 68 419 6937, 68 419 6900