Beta

AZBEST 2019

Uwaga zmiana!

Było:

Granicznym terminem zakończenia zadania, określonym w umowie z wykonawcą, a następnie w umowie z Funduszem, jest dzień 16 września 2019 r., w którym następuje realizacja zadania oraz jego dofinansowanie. Po realizacji Zadania najpóźniej do 30 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników), sporządzony w oparciu o dane rzeczywiste.

Jest:

Granicznym terminem zakończenia zadania, określonym w umowie z wykonawcą, a następnie w umowie z Funduszem, jest dzień 30 września 2019 r., w którym następuje realizacja zadania oraz jego dofinansowanie. Po realizacji Zadania najpóźniej do 7 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników), sporządzony w oparciu o dane rzeczywiste.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2019 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:

  • na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
  • posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu.

Dodatkowo zadanie może być realizowane na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 1 stycznia 2019 r. 

W ramach Programu Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie. Kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (700 zł/Mg). Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest). Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest poniesione po dniu 1 stycznia 2019 r.

Fundusz odstępuje od przeprowadzenia wstępnego naboru wniosków o dofinansowanie. Fundusz zabezpieczył środki finansowe w wysokości gwarantującej wypłatę do 100 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację Programu przez Gminy.

Granicznym terminem zakończenia zadania, określonym w umowie z wykonawcą, a następnie w umowie z Funduszem, jest dzień 30 września 2019 r., w którym następuje realizacja zadania oraz jego dofinansowanie. Po realizacji Zadania najpóźniej do 7 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników), sporządzony w oparciu o dane rzeczywiste.

Fundusz po zweryfikowaniu i akceptacji dokumentów przesyła do Gminy umowę dotacji. Po jej podpisaniu Gmina składa w Funduszu wniosek o wypłatę środków oraz rozliczenie końcowe zadania, sporządzone na formularzu Funduszu. Na podstawie poprawnie i terminowo przesłanych dokumentów Fundusz wypłaca środki z udzielonej dotacji.