Beta

16 sierpnia 2019 roku (piątek) - dzień wolny od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

      Zarządzenie nr 05/19

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze z dnia 26 lipca 2019 roku

 

W sprawie dnia wolnego od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 400l ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2018, poz. 799 ze zm.), mając na uwadze art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1666 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1       Ustalam dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dzień wolny od pracy:

16 sierpnia 2019 roku (piątek) w zamian za  ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu  7 września 2019 roku (sobota).

§ 2       Wykonanie powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjno Finansowego WFOŚiGW w   Zielonej Górze.

§ 3       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon 05-19_dni_wolne.pdf223.08 KB