Beta

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

W związku z trwającą procedurą naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 oraz zapytaniami kierowanymi do Funduszu przez potencjalnych Wnioskodawców programu, pragniemy poinformować, iż w zakresie potwierdzenia zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- Załącznik nr 9 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z dokumentami potwierdzającymi zabezpieczenie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych projektu, tj.:

- w przypadku JST oraz Zakładów budżetowych JST: uchwała budżetowa i/lub Wieloletnia Prognoza Finansowa lub inny dokument poświadczający posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego;

- w przypadku spółek - dokumentami potwierdzającymi posiadane środki własne będą promesy kredytowe/pożyczkowe, umowy kredytowe/pożyczkowe; wyciągi z rachunków bankowych potwierdzających posiadane środki finansowe.