Beta

Ważna informacja dotycząca konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2017 r. Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego przejęło kompetencje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W związku z czym, w dniu 31 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr 189/2569/17 przyjął Ogłoszenie oraz Regulamin konkursu dla Osi Priorytetowej 4Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, uwzględniające procedury obowiązujące dla IZ RPO-L2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2017 r. traci moc Uchwała Nr 002/84/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz Ogłoszenia o Konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa zmieniona Uchwałą Nr 002/94/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa oraz zmieniona Uchwałą Nr 002/06/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa.

Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o ww. konkursie, zostały poddane weryfikacji wstępnej oraz pierwszej ocenie formalnej przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie ponowną ocenę formalną, merytoryczną oraz ocenę środowiskową dokonają pracownicy Departamentu Programów Regionalnych. Ostatnim etapem procedury wyboru projektów do dofinansowania będzie odpowiednia Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania.

http://rpo.lubuskie.pl/-/informacja-dotyczaca-konkursu-nr-rplb-04-03-00-...