Beta

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3

W dniu 24 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategoria interwencji: 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji), 22 – Oczyszczanie ścieków.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu dla Działania 4.3 wynosi 86 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 8 600 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 listopadada 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 21 grudnia 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 20 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 96 870 398,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 178 768 299,79 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu >> pobierz 

 

autor: Izabela Kuchta

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon lista_zlozonych_projektow.pdf214.72 KB