Beta

Program priorytetowy AZBEST 2018

Fundusz w roku 2018 realizuje Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:

 • na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
 • posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu,
 • na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej zgodnie z pismem Wojewody 

 

W ramach Programu w roku 2018 Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie. Kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest). Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wszystkie gminy, które otrzymały decyzję o przyjęciu ich zadań do planu działalności Funduszu na rok 2018, prosimy o bieżące informowanie Funduszu o niewykorzystaniu przyznanej kwoty dotacji. Jednocześnie informujemy o możliwości wystąpienia do Funduszu z wnioskiem o udzielenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania – Fundusz będzie przyznawał dodatkowe dofinansowanie na bieżąco w miarę posiadanych wolnych środków z tytułu powstałych oszczędności przy realizacji zadań.

Granicznym terminem zakończenia zadania, określonym w umowie z wykonawcą, a następnie w umowie z Funduszem, jest dzień 31 sierpnia 2018 r., w którym następuje realizacja zadania oraz jego dofinansowanie. Po realizacji Zadania najpóźniej do 10.09.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników), sporządzone w oparciu o dane rzeczywiste.

Fundusz po zweryfikowaniu i akceptacji dokumentów przesyła do Gminy umowę dotacji. Po jej podpisaniu Gmina składa w Funduszu wniosek o wypłatę środków oraz rozliczenie końcowe zadania, sporządzone na formularzu Funduszu. Na podstawie poprawnie i terminowo przesłanych dokumentów Fundusz wypłaca środki z udzielonej dotacji.

Efekt edukacyjny:

Ponieważ realizacja zadań prowadzona jest wcześniej niż składany ostatecznie wniosek, zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze (§.6  p.3) „Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych kierowanych do społeczeństwa, celem rozwijania właściwych postaw prośrodowiskowych, w tym informowania o korzyściach ze stosowania rozwiązań proekologicznych, na które pozyskał środki pomocowe Funduszu”.

Z zapisu tego wynika jednoznacznie obowiązek prowadzenia takich działań w trakcie realizacji każdego zadania, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu. Dokumentowanie takich działań na bieżąco ułatwi Państwu sporządzenie sprawozdania na zakończenie zadania. Jest to istotne, ponieważ rozliczenie zadania obejmować będzie również przekazanie informacji do Funduszu o prowadzonych przez Państwa działaniach informacyjno-promocyjnych, dotyczących zakresu zadania.

Z doświadczeń innych Beneficjentów wiemy, że do takich działań zaliczyć można: prezentacje na stronach internetowych Dotowanego przybliżające mieszkańcom Gminy ogólną tematykę związaną z usuwaniem azbestu i informacje o realizacji Programu Azbest wraz ze źródłem jego dofinansowania, tematyczne publikacje w biuletynach samorządowych lub spotkania z mieszkańcami, informacje wywieszane na tablicach w gminie, wywiady i informacje w mediach lokalnych, informacje na temat usuwania azbestu na sesjach Rady Gminy czy wreszcie  prowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce azbestowej w szkołach i placówkach gminnych, wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Przytoczone przykłady działań informacyjno-promocyjnych nie zamykają, oczywiście, listy możliwych przedsięwzięć służących rozwijaniu właściwych postaw prośrodowiskowych dzięki informowaniu o korzyściach ze stosowania rozwiązań proekologicznych, na które Państwa Gmina pozyskała środki pomocowe Funduszu.  Jednak te wymienione wyżej nie pociągają za sobą dodatkowych wydatków finansowych, a ich skuteczność może okazać się znacząca. Dlatego podejmowanie ich zalecamy naszym Beneficjentów.

Aktualne dokumenty Programu:

 1. Program NFOŚiGW pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - Usuwanie wyrobów zawierających azbest
 2. Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW udostępnionych w ramach Programu pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
 3. Uszczegółowienie - Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW 
 4. Wytyczne NFOŚiGW: "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - ze środków NFOŚiGW - WFOŚiGW"
 5. Wniosek o udostępnienie środków w ramach Programu  - Wniosek - część A – ogólna , część B -ekologiczno-techniczna  oraz część C - charakterystyka finansowa zadania
 6. Wykaz załączników do wniosków o dofinansowanie
 7. Oświadczenie dotyczące realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu 
 8. Karta efektu rzeczowego i ekologicznego - unieszkodliwianie azbestu
 9. Formularz sprawozdania z wykazem nieruchomości, z których usunięto azbest
 10. Zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadów
 11. Wniosek o wypłatę środków
 12. Rozliczenie końcowe zadania

Prezentacja dotycząca realizacji Programu w roku 2018

Usuwanie azbestu a pomoc publiczna – pytania i odpowiedzi.