Beta

Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura, w dniu 23 marca 2017 r. powołana została Komisja Oceny Projektów oraz uchwalono Regulamin oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. >> pobierz