Beta

Konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Minister Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach
Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014)


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają kompleksowe projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, wskazane w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014 r.)

Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014 r. do 9 czerwca 2014 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* wg kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 9 czerwca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o konkursie oraz linki do dokumentów takich jak: regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi przy wypełnianiu wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

zobacz ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Ministerstwa Środowiska