Beta

Konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014 w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa

Minister Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014)


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 10 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 10 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014.

Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 - 15.00

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* wg kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 19 stycznia 2015 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o konkursie oraz linki do dokumentów takich jak: regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi przy wypełnianiu wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

zobacz ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Ministerstwa Środowiska