Beta

Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa

Minister Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach
Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa
(konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014)
 


Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

Wnioski należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. w godzinach 9.00 - 15.00

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*

* wg kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o konkursie oraz linki do dokumentów takich jak: regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi przy wypełnianiu wniosku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

zobacz ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Ministerstwa Środowiska